ਨੀ ਤੂੰ ਫੁਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗੲੀ ੲੇ,

ਨੀ ਤੂੰ ਫੁਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗੲੀ ੲੇ,
ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨੀ
ਅਸੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਗੇ….
ਨੀ ੲਿਹਨੇ ਕਤੂਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾਉਣਾ ਨੲੀ..