ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਚ

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਚ
ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੀਂ
ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।