ਪਹਲੇ ਸੌ ਬਾਰ ਇਧਰ ਔਰ ਉਧਰ ਦੇਖਾ ਹੈ- Majrooh Sultanpuri

ਪਹਲੇ ਸੌ ਬਾਰ ਇਧਰ ਔਰ ਉਧਰ ਦੇਖਾ ਹੈ
ਤਬ ਕਹੀਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਾ ਹੈ

ਹਮ ਪੇ ਹੰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਯਾ ਉਸੇ ਦੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਹਮ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੋਖ ਕੋ ਅਏ ਦੀਦਾ-ਏ-ਤਰ ਦੇਖਾ ਹੈ

ਆਜ ਇਸ ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਪਰ ਮੁਝੇ ਮਰ ਜਾਨੇ ਦੋ
ਉਸ ਨੇ ਲੋਗੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੇ ਇਧਰ ਦੇਖਾ ਹੈ

ਕਯਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁਆ, ਸਚ ਕਹਨਾ
ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕੋ ਤੁਮ ਨੇ ਭੀ ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਹੈ