ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ #Attitude ਸੈਟ ਕਰਲਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ #Attitude ਸੈਟ ਕਰਲਾ
ਜਦ ਤੱਕ #Sardaar #Saab ਆਪਣੀ #Pagg ਸੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ?