ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ
ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ
ਮੈਨੰ ਅਕਸਰ ਹੀ
ਕਹਿੰਦੀ
‘ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ
ਦਾਗੀ ਨੀਂ ਕਰੀਦਾ’
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ
ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ
ਕੀ ਆਖਦੀ ਏ ਦਾਦੀ?

ਇਕ ਦਿਨ ਦਾਦੀ
ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ
ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ
ਘਰੋਂ ਭੱਜ ’ਗੀ
ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ
ਫੜ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ
ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ
ਕਰ ’ਤਾ ਚੰਦਰੀ ਨੇ

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋ
ਵੱਢਿਆ ਹੋਣੈ ਛਿੱਟੇ ਪੈ
ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਪਿਓ ਦੀ
ਪੱਗ ‘ਤੇ
ਫਿਰ ਦਾਦੀ
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ
‘ਵੇਖੀਂ ਤੂੰ…’
ਫਿਰ ਮੇਰੇ
ਜਿਹ਼ਨ ‘ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ
ਜੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੀਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੀ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਪਿਓ ਦੀ…।

ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਮਾਹੌਲ
ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਰੂਰ
ਪਰ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ
ਨਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ
ਟੀ.ਵੀ ਮੂਹਰੇ
ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰੇ
ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵੇ ਪੱਗ ?
ਤਾਹੀਂਓ ਅਣਜੰਮੀਆਂ
ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ
ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਣ
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਨੀਂ
ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ…
ਪਿਓ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ….।

-ਸਿੰਮੀਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ