ਪੰਜਾਬੀ

ਘਮੰਡ ਇਹ ਵੈਰੀਆ ਦਾ ਤੋੜ ਦੇ਼ਦੇ ਨੇ,

ਸਿਰ ਚੜੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਏ ਮੌੜ ਦੇ਼ਦੇ ਨੇ,

ਅੱਖਾ ਵਿੱਚੋ ਰੰਗ ਡੁਲੇ ਇਨਾ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ,

ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ।

ਭਗਤ ਸਰਾਭਾ ਹੱਸ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ,

ਵੈਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ,

ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਗੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਿਸਾਬੀ,

ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ।

ਮਰਨ ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਭੋਰਾ ਡਰਦੇ,

ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ,

ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਦਿਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬੀ,

ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ।

ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਆਉਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਥਰੀ,

ਮਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਸਾਡੀ ਟੋਹਰ ਵੱਖਰੀ,

ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦੇ਼ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬੀ,

ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ।

-ਮਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ