ਪੱਥਰ ਸਰੀਰ , ⚠ਖੂਨ ਮਿੱਤਰਾ

ਪੱਥਰ ਸਰੀਰ , ਖੂਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਗਾੜੇ
ਡੋਲ ਜਾਣ ਹੋਸਲੇ ??ਐਨੇ ਵੀ ਨੀ ਮਾੜੇ!!