ਫਿਕਰ ਤਾਂ?ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ

ਫਿਕਰ ਤਾਂ?ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆ
‘Bas’
?ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸੀ?ਹੁਣ ਨੀ.