ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਾਰ ਖੇਡਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ

ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਾਰ ਖੇਡਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ
ਬੁੱਲੀਆਂ ਸੁਰਖ, ਧੌਣ ਸੁਰਾਹੀ, ਮੁੱਖੜਾ ਚੰਨ ਮਹਿਤਾਬੀ
ਮਿਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਤੋਰ ਹੈ ਤੁਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਗਾਬੀ
ਕਹਿਰ ਕਮਾਵਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਕਹਿਰ ਕਮਾਵਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਕਹਿਰ ਕਮਾਵਣ ਨੂੰ….