ਫੂਕਰੀ ਹੰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਦੂਰ ਹਾਂ

ਫੂਕਰੀ ਹੰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਦੂਰ ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲੀ ਦਾ ਏ ਸਬ ਨੂੰ,

.
ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ # ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਏ ਰੱਬ
ਨੂੰ