ਬਸ? Dil ? ਹੀ ਸਾਫ਼✅

ਬਸ? Dil ? ਹੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਦਿਮਾਗ?

ਤਾਂ ਲੰਕਾਂ ਪਤੀ ਰਾਵਣ? ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ??