ਬੁਢਾਪਾ

ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿਖਰਾ ਵਾਲੀ
ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਠਰੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਖੇਤ ਅੜਿਕਾ ਸੁੱਕੀ ਟਾਹਲੀ
ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਂਾਦਾ ਲਹੂ ਤੋ ਖਾਲੀ
ਵਹਿਣ ਦਿਲਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਨੀਂਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ
ਸੁਪਨਾ ਲੰਮ ਸਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਸੁਕੇ ਪੱਤਰ ਟੁੱਟੇ ਤਰਕਾਲੀ
ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਬੇਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਖੜੋਤ ਚ ਹੋਵੇ ਕਾਈ ਕਾ਼ਲੀ
ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਸ਼ਮਾ ਬੁਝੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋ ਖਾਲੀ
ਸੜਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਬਿੱਟੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੂਰੀ ਵਾਲੀ
ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਖਾਲੀ ਛੰਨਾ ਹੂੰਦਾ ਏ

-ਬਿੱਟੂ ਖੰਗੂੜਾ, ਲੰਡਨ