ਬੁਰਾ ਰੰਨਾ ਦਾ ਏ ਵੈਰ ਮਾਰੇ

ਬੁਰਾ ਰੰਨਾ ਦਾ ਏ ਵੈਰ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗੈਰ
ਮੰਗੀਂ RABB ਤੋਂ ਹੀ ਖੈਰ ਕੱਢੇ
ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਤ ਅਜੇ ਉਮਰ ਏ ਘੱਟ ਬੀਬਾ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ …