ਬੁਰਾ ਰੰਨਾ ਦਾ ਏ ਵੈਰ

ਬੁਰਾ ਰੰਨਾ ਦਾ ਏ ਵੈਰ ?ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗੈਰ_ _

ਮੰਗੀਂ RABB ਤੋਂ ਹੀ ਖੈਰ☝️?। ਕੱਢੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਤ ਅਜੇ ਉਮਰ ਏ ਘੱਟ_

?ਬੀਬਾ ਹੱਟ ਪਰੇ ਹੱਟ..??