ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ghaint ਆ,

ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ghaint ਆ, ਬੰਦਾ ਮੈ ਵੀ ghaint ਆ,
ਕੰਮ ਲੋਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ image ਆ