ਮਾਂ ਪਿੳੁ ਦੀ

ਮਾਂ ਪਿੳੁ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸੇਵਾ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੇ
ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਦੇ ਨੇ
ਘਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੀ ਫੜਾਉਦੇ
ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਦੇ ਨੇ
ਬਚਪਨ ਚ ਜਿੰਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ
ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਥੱਕੇ ਮਰ ਭਜਾਉਦੇ ਨੇ
ਸੇਵਕ ਭਾਣਾ ੲਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿੳੁ ਦੀ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੳੁਦੇ ਨੇ