ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ

ਸਾਡੀ ਬੇ ਵਸੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਹੋ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ=॥
ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਦਰ ਸੀ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਓਹੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗਾਗਰ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਹਨੇ ਮੇਹਣੇ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ=॥
ਓਹੋ ਨੇ ਉਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਰਬਾਤ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਐਵੇਂ ਓਹ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ=॥
ਓਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ
ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਰ ਕੋਈ
ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਓਹੋ ਪਰੇ ਹੀ ਨੱਸਦੇ ਰਹੇ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ=॥
ਸਾਡੀ ਬੇ ਵਸੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਹੋ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ=॥

-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਕਨੇਡਾ