ਮੁਝੇ ਸੋਚਨੇ ਦੇ – Sahir Ludhianvi

ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮ ਮੋਹੱਬਤ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਮਤ ਛੇੜ,
ਅਪਨੀ ਮਾਯੂਸ ਉਮੰਗੋਂ ਕਾ ਫ਼ਸਾਨਾ ਨ ਸੁਨਾ,

ਜਿੰਦਗੀ ਤਲਖ਼ ਸਹੀ, ਜਹਰ ਸਹੀ, ਸਮ ਹੀ ਸਹੀ,
ਦਰਦੋ-ਆਜਾਰ ਸਹੀ, ਜ਼ਬ੍ਰ ਸਹੀ, ਗਮ ਹੀ ਸਹੀ,

ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਰਦੋ-ਗਮੋ-ਜ਼ਬ੍ਰ ਕੀ ਵੁਸਅਤ ਕੋ ਤੋ ਦੇਖ,
ਜੁਲਮ ਕੀ ਛਾਂਵ ਮੇਂ ਦਮ ਤੋੜਤੀ ਖਲਕਤ ਕੋ ਤੋ ਦੇਖ,

ਅਪਨੀ ਮਾਯੂਸ ਉਮੰਗੋਂ ਕਾ ਫ਼ਸਾਨਾ ਨ ਸੁਨਾ,
ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮ ਮੋਹੱਬਤ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਮਤ ਛੇੜ

ਜਲਸਾ-ਗਾਹੋਂ ਮੇਂ ਯੇ ਦਹਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਸਹਮੇ ਅਮਬੋਹ,
ਰਹਗੁਜ਼ਾਰੋਂ ਪੇ ਫਲਾਕਤਜ਼ਦਾ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਗਿਰੋਹ,

ਭੂਖ ਔਰ ਪਯਾਸ ਸੇ ਪਜਮੁਰਦਾ ਸਿਯਹਫਾਮ ਜ਼ਮੀਂ,
ਤੀਰਾ-ਓ-ਤਾਰ ਮਕਾਂ ਮੁਫਲਿਸੋ-ਬੀਮਾਰ ਮਕੀਂ,

ਨੌ-ਏ-ਇੰਸਾਨ ਮੇਂ ਯੇ ਸਰਮਾਯਾ-ਓ-ਮੇਹਨਤ ਕਾ ਤਜ਼ਾਦ,
ਅਮਨੋ-ਤਹਜੀਬ ਕੇ ਪਰਚਮ ਤਲੇ ਕੌਮੋਂ ਕਾ ਫਸਾਦ,

ਹਰ ਤਰਫ ਆਤਿਸ਼ੋ-ਆਹਨ ਕਾ ਯੇ ਸੈਲਾਬੇ-ਅਜੀਮ,
ਨਿਤ ਨਏ ਤਰਜ਼ ਪੇ ਹੋਤੀ ਹੁਈ ਦੁਨੀਯਾ ਤਕਸੀਮ,

ਲਹਲਹਾਤੇ ਹੁਏ ਖੇਤੋਂ ਪੇ ਜਬਾਨੀ ਕਾ ਸਮਾਂ
ਔਰ ਦਹਕਾਨ ਕੇ ਛੱਪਰ ਮੇਂ ਨ ਬੱਤੀ ਨ ਧੁਵਾਂ,

ਯੇ ਫਲਕ-ਬੋਸ ਮਿਲੇਂ ਦਿਲਕਸ਼ੀਂ-ਸੀਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ,
ਯੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਪੇ ਝਪਟਤੇ ਹੁਏ ਭੂਖੇ ਨਾਦਾਰ,

ਦੂਰ ਸਾਹਿਲ ਪੇ ਵੋ ਸ਼ੱਫਾਕ ਮਕਾਨੋਂ ਕੀ ਕਤਾਰ,
ਸਰਸਰਾਤੇ ਹੁਏ ਪਰਦੋਂ ਮੇਂ ਸਿਮਟਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ,

ਦਰੋ-ਦੀਵਾਰ ਪੇ ਅਨਵਾਰ ਕਾ ਸੈਲਾਬੇ-ਰਵਾਂ,
ਜੈਸੇ ਏਕ ਸ਼ਾਯਰੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਕੇ ਖ਼੍ਵਾਬੋਂ ਕਾ ਜਹਾਂ,

ਯੇ ਸਭੀ ਕਯੋਂ ਹੈ? ਯੇ ਕਯਾ ਹੈ? ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਸੋਚਨੇ ਦੇ,
ਕੌਨ ਇੰਸਾਨ ਕਾ ਖੁਦਾ ਹੈ? ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਸੋਚਨੇ ਦੇ,

ਅਪਨੀ ਮਾਯੂਸ ਉਮੰਗੋਂ ਕਾ ਫ਼ਸਾਨਾ ਨ ਸੁਨਾ,
ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮ ਮੋਹੱਬਤ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਮਤ ਛੇੜ,