ਮੁਰਝਾੲਿਅਾ ? ਹੋੲਿਅਾ ਫੁੱਲ ?

ਮੁਰਝਾੲਿਅਾ ? ਹੋੲਿਅਾ ਫੁੱਲ ? ਰੱਬਾ
ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਖਿਲ ਜਾਵੇਂ ✌️
ਕੱਲ ਨਹੀ ? ਮਿਲਿਅਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ?
ਰੱਬਾ ? ੳੁਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ