ਮੁੰਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ ,

ਮੁੰਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ ,,,,
ਅਾਜਾ ਦੇਖ ਲੈ ਮੋਹਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ