ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ

ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ?ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਮੌਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
.
ਹੋ ਜਿੱਦੀ ਆ ਨੇਚਰ ????Head down ਹੁੰਦਾ ਨਾ