ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਿੱਤ

1

ਬੁੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਘਰ ਹੋਂਵਦਾ ਮਰਗ ਵਾਲੇ,
ਜੂਏ ‘ਚ ਜੁਆਰੀਏ, ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮੇਲਾ ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ।
ਫੁੱਲ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ਭੌਰਾਂ ਗੂੰਜਦਿਆਂ ਦਾ,
‘ਫ਼ੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ‘ਫ਼ੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ।
ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਫ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ਭਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ,
ਜੇਲ੍ਹ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਮੇਲਾ ਚੋਰਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ।
ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ,
‘ਰਜਬ ਅਲੀ’ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ।
2

ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਕੇ,
ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭੰਡਿਆਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੀ ।
ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ,
ਛੜਿਆਂ ਦਾ, ਭੱਠੀ ਤੇ ਕਰਨ ਤੱਤੇ ਆਨੇ ਜੀ ।
ਜੈਤੋ ਦੇ ਨਚਾਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਫਫੜਿਆਂ ਦੇ,
ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਾਕੂ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਜੀ ।
‘ਬਾਊ ਜੀ’ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ਬੰਗਲੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ,
‘ਬਾਬੂ’ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ ‘ਖ਼ਾਨੇ’ ਜੀ ।