ਮੈਂਨੇ ਜੋ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਪਯਾਰ ਕੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲਿੱਖੇ- Sahir Ludhianvi

ਮੈਂਨੇ ਜੋ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਪਯਾਰ ਕੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲਿੱਖੇ
ਆਜ ਉਨ ਗੀਤੋਂ ਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਲੇ ਆਯਾ ਹੂੰ
ਆਜ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਨੀਲਾਮ ਉਠੇਗਾ ਉਨ ਕਾ
ਤੂਨੇ ਜਿਨ ਗੀਤੋਂ ਪੇ ਰੱਖੀ ਥੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਅਸਾਸ
ਆਜ ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਮੇਂ ਤੁਲੇਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਮੇਰੇ ਅਫ਼ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਯਰੀ ਮੇਰਾ ਏਹਸਾਸ
ਜੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਸੇ ਮਨਸੂਬ ਥੇ ਉਨ ਗੀਤੋਂ ਕੋ
ਮੁਫ਼ਿਲਸੀ ਜਿਨਸ ਬਨਾਨੇ ਪੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ
ਭੂਕ ਤੇਰੇ ਰੁਖ਼-ਏ-ਰੰਗੀਂ ਕੇ ਫ਼ਸਾਨੋਂ ਕੇ ਇਵਜ਼
ਚੰਦ ਆਸ਼ਿਯਾ-ਏ-ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਤਮੰਨਾਈ ਹੈ
ਦੇਖ ਇਸ ਅਰਸਾਗਹ-ਏ-ਮੇਹਨਤ-ਓ-ਸਰਮਾਯਾ ਮੇਂ
ਮੇਰੇ ਨਗ਼ਮੇਂ ਭੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹ ਸਕਤੇ
ਤੇਰੇ ਜ਼ਲਵੇ ਕਿਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰ ਕੀ ਮੀਰਾਸ ਸਹੀ
ਤੇਰੇ ਖ਼ਾਕੇ ਭੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹ ਸਕਤੇ
ਆਜ ਉਨ ਗੀਤੋਂ ਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਲੇ ਆਯਾ ਹੂੰ
ਮੈਂਨੇ ਜੋ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਪਯਾਰ ਕੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲਿੱਖੇ

(ਅਸਾਸ=ਨਿਉਂ, ਅਫ਼ਕਾਰ=ਲੇਖ, ਮਨਸੂਬ=ਜੁੜੇ ਹੋਏ,
ਮੁਫ਼ਿਲਸੀ=ਗ਼ਰੀਬੀ, ਇਵਜ਼=ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਦਾਰ=
ਅਮੀਰ, ਮੀਰਾਸ=ਪੂੰਜੀ)