ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ?
ਬਸ ਖਾਸ ਤੋਂ ਅਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾ ਂ