ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ Yarr? ਨੀ ਹੈਗੇ

ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ Yarr? ਨੀ ਹੈਗੇ 1 ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ?,,, .,,

ਮੈ ਕਿਹਾ Yarr? ਤਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਆ..? ਪਰ ਆਹੀ ਮਰਜਾਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਆ ..