ਮੈਨੂੰ ‪#‎ਕਹਿਦੀ‬?ਜਦੋ ਤੇਰੇ?ਕੋਲ ‪

ਮੈਨੂੰ ‪#‎ਕਹਿਦੀ‬?ਜਦੋ ਤੇਰੇ?ਕੋਲ ‪#‎Status‬ ਖੱਤਮ ਹੋਗੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ..?? ਮੈ ਕਿਹਾ, ਕਮਲੀਏ ਊਦੋ ‪#‎ਤਕ‬ ਤਾਂ ਤੂ# senty?ਹੋ ਜਾਣਾ….#??