ਮੈ,,ਪੁੱਛਿਆ,,?ਮਿੱਠੀਏ,,

ਮੈ,,ਪੁੱਛਿਆ,,?ਮਿੱਠੀਏ,,ਮੈ,,ਤੇਰੇ,,ਇੰਨੇ,,ਨਾਮ,,ਰੱਖੇ,,ਆ,,ਤੈਨੂੰ,,ਕਿਹੜਾ,,
ਵਧੀਆ,,ਲੱਗਦਾ,,?ਕਮਲੀ,,ਕਹਿੰਦੀ,,ਜਦੋ,,?ਪਿਆਰ,,ਨਾਲ,,ਤੁਸੀ,,
ਮੈਨੂੰ,,ਮੋਟੋ,,ਮੋਟੋ,,ਕਹਿੰਦੇ,,ਹੋ,,ਜਾਨ?,,ਹੀ,,ਕੱਢ,,ਲੈਦੇ,,ਹੋ,,###??
????????????????