ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ

ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ? ਕੁੱਝ ਲੋਕ ,
ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਹ __
ਪੁੱਛਣਾ ਚੰੰਗਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ !!