ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ

ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ #ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁਆਵਾਂਗੇ ਜਰੂਰ
#ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਏ
ਕਦੇ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਰੂਰ
ਸਾਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਾਇਆ…
ਇਸ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂਗੇ ਜਰੂਰ