ਯਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਛਡਤੀ ,

ਯਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਛਡਤੀ ,
ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਦਾ ,
ਰਨਾਂ ਖਾਤਰ ਜੋ ਯਾਰ ਛਡਦਾ ,
ਉਹੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀ ਚਵੰਨੀ ਦਾ