ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ❌ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ .

ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ
.
.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ?ਤੂੰ ਉਡਦੀ ਫਿਰੇ ।