ਯਾਰ

​ਨੀਵਾਂ ਉਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ,  ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ

ਝੁਕਣਾ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ , ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਯਾਰ ਆ  ?