ਰਬ ਕਰੇ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਜਾਈਏ,

ਰਬ ਕਰੇ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਜਾਈਏ,
ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਆਈਏ,
ਤੂੰ ਮਰੇ ਤਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਈਏ,
ਜਦ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਤੇਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ,
ਅਸੀ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਜਾਈਏ.

ਰਬ ਕਰੇ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਜਾਈਏ,
ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਆਈਏ,
ਤੂੰ ਮਰੇ ਤਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਈਏ,
ਜਦ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਤੇਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ,
ਅਸੀ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਜਾਈਏ.