ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ

ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰੀਤ
ਮਹਿਲੀ ਬਾਗਾ ਦਾ ਖਾਬ ਸੀ

ਬੇਬੱਸ ਹੌਕਿਆ ਦਾ ਸੰਗੀਤ
ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਉਕਾਬ ਸੀ

ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀ ਰੀਤ
ਅਧਵਾਟੇ ਟੁੱਟੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਸੀ

ਬੋਲੀ ਚੀਖ ਯੱਖ ਠੰਡੀ ਸੀਤ
ਸਿਸਕਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ ਸੀ

ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਹੋਜੇ ਨਾ ਪਲੀਤ
ਹੰਝੂ ਖਾਰਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ

ਤੰਦਾ ਤੰਦਾ ਕਿਰਿਆ ਅਤੀਤ
ਖਾਮੋਸ਼ ਰਾਹਾ ਦਾ ਸਾਜ ਸੀ

ਬਿੱਟੂ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਗੀਤ
ਦਫਨ ਡੂੰਘਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ

-ਬਿੱਟੂ ਖੰਗੂੜਾ, ਲੰਡਨ