ਰੋਜ਼ #Profile ਫੋਲੇਂ ਕਦੇ

ਰੋਜ਼ #Profile ਫੋਲੇਂ
ਕਦੇ #ਦਿਲ ਫੋਲ ਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ
.
.
.
.
ਕਿਉਂ ਆਕੜ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ
#Propose ਮੋੜ ਤਾਂ ਯਾ