ਰੱਬ ਨੀ ……………..ਮਰਜਾਣਾ ਦੀਪ

ਮੈਨੂ ਲੋਕ khende ਓਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ……..
ਮੈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਈ ਬਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ….
.
.
..
.
.
.
ਰੱਬ ਨੀ ……………..ਮਰਜਾਣਾ ਦੀਪ