ਲਮ੍ਹਾ-ਏ-ਗਨੀਮਤ – Sahir Ludhianvi

ਮੁਸਕਰਾ ਐ ਜ਼ਮੀਨੇ-ਤੀਰਾ-ਓ-ਤਾਰ
ਸਰ ਉਠਾ, ਐ ਦਬੀ ਹੁਈ ਮਖਲੂਕ

ਦੇਖ ਵੋ ਮਗਰਿਬ੍ਰੀ ਉਫ਼ੁਕ ਕੇ ਕਰੀਬ
ਆਂਧੀਯਾਂ ਪੇਚੋ-ਤਾਬ ਖਾਨੇ ਲਗੀਂ
ਔਰ ਪੁਰਾਨੇ ਕਮਾਰ-ਖਾਨੇ ਮੇ
ਕੁਹਨਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਬਹਮ ਉਲਝਨੇ ਲਗੇ

ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਗਰਾਂ
ਯੇ ਗਿਰਾਬਾਰ ਸਰਦ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰੇਂ
ਜੰਗ-ਖੁਰਦ ਹੈਂ, ਆਹਨੀ ਹੀ ਸਹੀ
ਆਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਟੂਟ ਸਕਤੀ ਹੈ

ਫ਼ੁਰਸਤੇ-ਯਕ-ਨਫ਼ਸ ਗਨੀਮਤ ਜਾਨ
ਸਰ ਉਠਾ ਐ ਦਬੀ ਹੁਈ ਮਖਲੂਕ