ਲੱਭ ਲਿਆ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ

ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਨ ਗਿਆ ਸੀ
ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਦੀ ਚਾਬੀ __
ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਛੜਾ ਫਿਰਦਾ ਕੰਜਰੋ
ਲੱਭ ਲਿਆ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ