ਵਕਤ ਦੀ ਇਕ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ,,

ਵਕਤ ਦੀ ਇਕ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ,,,

ਜਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ…ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ..