ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ? ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ?

ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ? ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ?
ਪਰ ਚੰਗਾ ? ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ੲੇ