ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ

ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ Break Up ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ,
ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਆ…??