ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ | Punjabi Status – ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ,,ਜੇ ਤੂੰ ?Dil ਨਾ ਤੋੜਦੀ….???✌