ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਗਦੀ ੲੇ ?#poolparty

ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਗਦੀ ੲੇ ?#poolparty
ਮੋਟਰ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾੲੀੲੇ ?#weekly