ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ

ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਪਰਛਾਵਾ ਬਣਾ ਲੈ ਸਾਥ ਨਹੀ ਛੱਡਦਾ