ਸੂਲਾ ਤੇ ਨਾਚ ਨਚਾਉਦੀ ਏ .

ਸੂਲਾ ਤੇ ਨਾਚ ਨਚਾਉਦੀ ਏ
.
ਇਸ਼ਕ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ