ਹਮ ਹੈਂ ਮਤਾ-ਏ-ਕੂਚਾ-ਓ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਤਰਹ – Majrooh Sultanpuri

ਹਮ ਹੈਂ ਮਤਾ-ਏ-ਕੂਚਾ-ਓ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਤਰਹ
ਉਠਤੀ ਹੈ ਹਰ ਨਿਗਾਹ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਕੀ ਤਰਹ

ਇਸ ਕੂ-ਏ-ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੇ ਏਕ ਜਾਮ
ਹਾਥ ਆ ਗਯਾ ਹੈ ਦੌਲਤ-ਏ-ਬੇਦਾਰ ਕੀ ਤਰਹ

ਵੋ ਤੋ ਹੈਂ ਕਹੀਂ ਔਰ ਮਗਰ ਦਿਲ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ
ਫਿਰਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਯ ਨਿਗਾਹ-ਏ-ਯਾਰ ਕੀ ਤਰਹ

ਸੀਧੀ ਹੈ ਰਾਹ-ਏ-ਸ਼ੌਕ ਪਰ ਯੂੰ ਹੀ ਕਭੀ ਕਭੀ
ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ ਗੇਸੂ-ਏ-ਦਿਲਦਾਰ ਕੀ ਤਰਹ

ਅਬ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਖੁਲਾ ਹੁਨਰ-ਏ-ਨਾਖੂਨ-ਏ-ਜੁਨੂਨ
ਜ਼ਖ਼ਮ-ਏ-ਜਿਗਰ ਹੁਏ ਲਬ-ਓ-ਰੁਖ਼ਸਾਰ ਕੀ ਤਰਹ

‘ਮਜਰੂਹ’ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਵੋ ਅਹਲ-ਏ-ਵਫ਼ਾ ਕਾ ਨਾਮ
ਹਮ ਭੀ ਖੜੇ ਹੁਏ ਹੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕੀ ਤਰਹ

(ਮਤਾ=ਪੂੰਜੀ, ਤਿਸ਼ਨਗੀ=ਪਿਆਸ)