ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ?CUTE?

ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ?CUTE? ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦਾ…
ਫਿਰਨ ਟੋਲਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ…