ਹੋਰਾ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ

ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰਾ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ , ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਅੱਖਾ ਮੀਚ ਲਉ,,