ਹੰਕਾਰ ਨਾ kro

ਹੰਕਾਰ ਨਾ kro ,, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਂ
ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਾਈਂਂ ਕੰਮ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ,,