ਲੱਖਾ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ੳੁਂਝ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਾਂਮ ਨੀ_

?••ਲੱਖਾ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ੳੁਂਝ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਾਂਮ ਨੀ_
••ਪੱਕੀਅਾਂ? ਨੇ ਯਾਰੀਅਾਂ ?ਨਾ ਜਾਲੀ ?ਅਸਟਾਮ ni #